Cơ sở 2 (Cheonan)

Tầm nhìn

Trường Đại học toàn cầu năng động, sáng tạo của thế kỷ 21 Global Dynamic Sangmyung

SMART 2015 - Mục tiêu phát triển标

 • rường Đại học chuyên hóa tổng T hợp sáng tạo
 • Cộng đồng giáo dục hạnh phúc dựa trên nền tảng Chân lý, Công lý và Tình yêu
 • Trường Đại học có hệ thống giáo dục nhân tài tốt nhất

Theo đuổi chiến lược - Phương hướng

 • Chuyên hóa

  Sangmyung đảm bảo lĩnh vực vượt trội, đầy sáng tạo vốn có

 • Giao tiếp

  Sangmyung phát triển bên ngoài và chuyên sâu bên trong các quan điểm giáo dục

 • Nội bộ

  Xây dựng nền tảng tăng cường năng lực

Xây dựng chiến lực - Phương hướng chi tiết

  • Tạo ra thương hiệu chuyên hóa tổng hợp
  • Thiết lập hình mẫu đào tạo mang tính sáng tạo
  • Đề ra thể chế hợp tác khoa học công nghiệp
  • Tích hợp văn hóa giao tiếp
  • Tăng cường liên kết xã hội cộng đồng
  • Tăng cường giao lưu toàn cầu
  • Nâng cao tính ưu việt đào tạo
  • Tăng cường năng lực nghiên cứu đầy sáng tạo
  • Đổi mới hệ thống hành chính
  • Đảm bảo tài chính ổn định